Občni zbor JKO v letu 2015

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA v letu 2015
JADRALNEGA KLUBA ODISEJ

Občni zbor (OZ) je bil v sredo, 28. 01. 2015 ob 18:00 uri v ČS Dravlje, Draveljska 44, 1000 Ljubljana.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev Občnega zbora;
 2. Izvolitev organov in poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti članov na Občnem zboru;
 3. Sprejem in potrditev zapisnika OZ 2014
 4. Obravnava in sprejem poročil o vsebinskem in finančnem delu ter delu DO in NO v letu 2014;
 5. Obravnava rezultatov elektronske ankete o predlogih aktivnosti v JKO za 2015;
 6. Obravnava in sprejem programa o vsebinskem in finančnem delu kluba za 2015;
 7. Predstavitev – video projekcija – člana JKO Zlatka Matiča o jadranju po Grčiji;
 8. Razno: možnost plačila članarine JKO in rezervacij jadrnic za leto 2015;
 9. Družabni del, priložnostna zakuska, srečanje prijateljev in znancev

1.     Otvoritev občnega zbora JKO

Predsednik Srečko Škrlec je ob 18.20 uri pozdravil prisotno članstvo in goste ter ugotovil, da OZ še ni sklepčen (vsaj 47 prisotnih od 93 članov), zato se v skladu s Pravili kluba (21. člen pravil JKO) dnevni red spremeni tako, da se najprej izvede predstavitev – video projekcija člana JKO Zlatka Matiča o jadranju po Grčiji.

7.     Predstavitev – video projekcija – člana JKO Zlatka Matiča o jadranju po Grčiji

Zlatko Matič je s slikami in opisom predstavil enotedensko jadranje dveh jadrnic s posadkama JKO po Egejskem morju maja 2014.

2.     Izvolitev organov in poročilo verifikacijske komisije OZ JKO

Predsednik Srečko Škrlec ob 19:40 predlaga, da začnemo z delom občnega zbora in predlaga v izvolitev delovne organe OZ. Pripomb in predlogov na sestavo organov OZ ni bilo in OZ je soglasno sprejel:
SKLEP št.1: OZ imenuje naslednje organe OZ:

Delovni predsednik:     Janez Zavrl
Zapisnikar:                   Iztok Toplišek
Overitelja zapisnika:     Bojan Vnuk in Uroš Grošelj
Verifikacijska komisija:  Gregor Feist in Boris Smirnov

Verifikacijska komisija: vodja Gregor Feist in član Boris Smirnov ugotavljata, da je na občnem zboru JKO ob 19:40 uri prisotnih 39 članov in 3 gosti, kar pomeni, da je OZ v skladu z 21. členom Pravil JKO sklepčen in lahko nadaljuje z delom.

Lista prisotnosti s podpisanim poročilom verifikacijske komisije sta priložena (priloga 1).

Na predlog predsedujočega Janeza Zavrla je OZ soglasno sprejel
SKLEP št. 2: Člani JK Odisej na občnem zboru glasujemo javno, kar je v skladu z 22. členom Pravil JKO.

Predsedujoči OZ je prebral dnevni red in predlagal, da se na dnevni red umesti dodatna točka 3- Sprejem in potrditev zapisnika OZ 2014. Drugih dodatnih točk ni nihče predlagal.
Prisotni člani JK Odisej smo sprejeli
SKLEP št. 3: Sprejmemo predlagani dnevni red OZ z dodatno točko kot je predlagano.

3.     Sprejem in potrditev zapisnika OZ 2014

Na predlog predsedujočega Janeza Zavrla je OZ soglasno sprejel:
SKLEP št. 4: Sprejem in potrditev zapisnika OZ 2014 z dne 28.1.2014.

4.     Obravnava in sprejem poročil o vsebinskem in finančnem delu JKO za leto 2014, ter poročil o delu DO in NO

Poročilo IO o delu JKO v letu 2014 je predstavil predsednik IO JK Odisej Srečko Škrlec. (priloga 2)

Finančno poročilo 2014 je pripravila članica Branka Vnuk, predstavil pa ga je predsednik IO Srečko Škrlec. (priloga 3)

Poročilo o izletih v hribe (priloga 4) in plan za leto 2015 (priloga 5) je predstavil Lado Brence.

Poročilo o izletih na Krk in Mljet je predstavil Zlatko Matić.

Poročilo o delu disciplinskega odbora 2014 je predstavil Marko Dolanc. (priloga 6)

Poročilo o delu nadzornega odbora 2014 je predstavil Janko Lah. (priloga 7)

Predsedujoči OZ Janez Zavrl je odprl razpravo o predstavljenih poročilih.

 • Andrej Kosec je postavil vprašanje zakaj ni poročila regatnega odbora. Predsedujoči OZ Janez Zavrl je pojasnil, da je bil v skladu s spremembo pravil JKO, ki je bila potrjena na OZ leta 2014, regatni odbor ukinjen.
 • Milan Grad je pripomnil, da bi zato IO moral predstaviti poročilo o regatnih in jadralnih aktivnostih kluba v letu 2014. Predsednik IO Srečko Škrlec je dodatno naštel in obrazložil vse regatne in ostale z jadranjem povezane aktivnosti kluba v letu 2014 in povedal, da je še več podrobnosti zajetih v poročilu IO o delu kluba, ki je bilo že predhodno objavljeno na spletu.

Na predlog predsedujočega je OZ soglasno sprejel:
SKLEP št. 5
: OZ sprejema vsebinska poročila IO, finančno poročilo, ter poročili disciplinskega in nadzornega odbora za leto 2014.

5.     Rezultati elektronske ankete o predlogih članov JKO za 2015

Član IO Dejan Volk je informativno predstavil rezultate spletne ankete, ki je bila pripravljena v januarju in zaključena tik pred OZ.

IO bo na osnovi predlogov in dodatne detajlne analize pridobljenih podatkov izdelal časovni in izvedbeni načrt za uvrščanje predlaganih aktivnosti v naš vsebinski koledar dogajanj.

 • Milan Grad je vprašal, ali gre za enako anketo, kot je bila v papirni obliki izvedena na prednovoletnem srečanju.
  Predsednik Srečko Škrlec je pojasnil, da gre za nekoliko dopolnjeno verzijo tiste ankete, tokrat izvedene še po spletu, da se da možnost odgovarjanja čim večjem krogu članov.
 • Dejan Volk je pripomnil, da je nekoliko razočaran nad odzivnostjo članov. Čeprav je bila anketa poslana na približno 200 elektronskih naslovov je bilo do zaprtja ankete le 25 odgovorov.

6.     Obravnava in sprejem programa o vsebinskem in finančnem delu kluba za 2015

Predsednik Srečko Škrlec se je zahvalil OZ za sprejem poročil, izkazano zaupanje in podporo pri delu odborov kluba JKO v 2014, ter predstavil program delovanja – vsebinski plan (koledar aktivnosti) (priloga 8) in finančni načrt za leto 2015 (priloga 9).

Predsedujoči OZ Janez Zavrl je odprl razpravo.

 • Milan Grad je napovedal otvoritveni plov v zadnjem tednu meseca marca. Opozoril je tudi, da so prijave za Ptujčanko že odprte in da je možno še rezervirati barke za septembrsko regato v razredu open (monotip barke so že razprodane).

Predsedujoči OZ Janez Zavrl je predlagal in sodelujoči smo soglasno sprejeli:
SKLEP št. 6: OZ soglasno potrjuje predlagani program dela in finančni načrt in za leto 2015.

IO je predlagal, da v letu 2015 članarina ostane nespremenjena.

Na predlog predsedujočega je OZ soglasno sprejel:
SKLEP št. 7: OZ sprejema višino letne članarine, ki je enaka lanski in sicer v višini 50€; za upokojence 25€; za osebe s statusom nezaposlene osebe oz. za mladino do 21 leta ali študente do 27 leta pa v višini 10€. Za plačila izvedena do konca februarja, pa se članarina zmanjša na 40€ za člane, na 20€ za upokojence in na 8€ za osebe s statusom nezaposlene osebe oz. za mladino do 21 leta ali študente do 27 leta .

8.     Razno

Na predlog članov IO je bila v sklepnem dejanju izvedena še podelitev sledečih zahval, priznanj in častni naziv komodor posameznikom kot sledi v nadaljevanju tega zapisa.

Zahvalo za aktivno delo v klubu prejmejo:

 • Samo Rebernik, Boštjan Podobnik, Dejan Volk, Miro Kranjc, Srečko Škrlec, Milan Grad, Janko Lah, Darja Virant, Marko Pleteršek, Marko Dolanc, Lado Brence in Silvo Pivk za večletno aktivno prizadevanje in nesebično delo v izvršnih odborih kluba.
 • Luka Renko, Boris Smirnov, France Najdič, Branka Vnuk in Zlatko Matić za nesebični trud pri organizaciji in vodenju dogodkov v JKO.
 • Marcel Švab, Andrej Planinc in Matjaž Zaletel kot komodorji, ki zvesto nadaljujejo tradicijo in so redni člani JKO.
 • Marko Zibelnik, Nataša Kržan in Simon Širnik za prispevek in pomoč pri povezovanju društev in organizacij.
 • Adrijano Švab za zdravstveno oskrbo članov JKO vse od časov ustanovitve kluba.
 • Dragan Penjalov za vzpodbude in nasvete ter prispevek k dvigu naše navtične kulture.

Dobitniki zahval so prejeli v dar knjigo SVETILNIKI avtorja Mitje Zupančiča.

Priznanje s plaketo za prispevek pri delovanju in razvoju kluba prejmeta:

 • Zlatko Matić in Lado Brence za prispevek pri delovanju in razvoju kluba ter za organizacijo aktivnosti.

Častni nazivi komodor JK Odisej prejmeta:

 • Luka Renko in Dejan Volk, da z lastno vizijo, lastnim vzgledom in nasveti mlajšim članom še naprej prispevata k nadaljnji rasti in kulturi delovanja kluba.

Vsem aktivnim (s plačano članarino) članom JKO v letu 2014 klub podarja knjižico SIDRANJE avtorja Bobbyja Schenka.

Janez Zavrl, predsedujoči OZ, je zaključil formalni del zbora ob 21 uri in prisotne povabil na druženje ob prigrizku.

9.     Družabni del

Med družabnim delom je bilo možno pri sekretarju kluba Miru Kranjcu poravnati članarino za leto 2015 in se dogovoriti za rezervacije jadrnic za regate.

Zapisnikar:                                                                                                               Predsednik delovnega predsedstva:
Iztok Toplišek                                                                                                                                                 Janez Zavrl

Overitelja zapisnika:
Bojan Vnuk in Uroš Grošelj

Ljubljana, 28. 01. 2015

Priloge

 1. Lista prisotnosti s podpisi in poročilom Verifikacijske komisije (na voljo v arhivu JKO
 2. Poročilo o delu JKO 2014 IO
 3. Finančno poročilo 2014
 4. Poročilo o izletih 2014
 5. Plan izletov 2015
 6. Poročilo Disciplinskega odbora 2014
 7. Poročilo Nadzornega odbora 2014
 8. Koledar aktivnosti JKO 2015
 9. Finančni načrt 2015

19. spomladanska regata JK Odisej 2013

Pula, 19.-21. maj 2013

Člane JK Odisej in ljubitelje naših regat obveščamo, da bo po sklepu IO in RO z dne 17.4.2013 letošnja regata (OPEN) potekala od 19.5. do 21.5.2013 na regatnem polju južno ali severno od Pule, odvisno od vremenskih pogojev.

Vse  zainteresirane skiperje z ali brez lastnih bark pozivamo, da se najkasneje do 30.4.2013 prijavijo na e-pošto [email protected] za udeležbo. Po možnosti javite tudi število ljudi v posadki in podatek o barki. Skiperji, ki želite naročiti barko v najem preko JKO, to tudi sporočite na gornji naslov, ali na [email protected].  Vabimo, da se prijavijo tudi posamezniki, ki niso člani kake posadke, da jih bomo razporedili med druge možne posadke.

Razpis regatnega programa in prijavnice bomo objavili po 8.5.2013, ko bomo imeli podatke o udeležbi.  V želji po čim manjših stroških dogodka bodo stroški za pokale in medalje šli na račun kluba, stroške zakuske ob zaključku in drugih skupnih dejavnosti pa bo vsaka ekipa pokrila svoj delež sproti.

Vse jadrnice udeleženke regate se bodo zbrale v nedeljo 19.5.2013 ob 9h v zalivu Soline južno od Verude.

Za IO in RO: Milan Grad in Boris Smirnov

Mesec špargljev na Krasu

Izlet na Kras, sobota 20. aprila 2013

Tistim, ki bi v soboto 20. aprila 2013 šli na manjši hrib, pošiljam vabilo.

V tem obdobju je Mesec špargljev na Krasu!

Na več lokacijah, gostiščih takšnih in drugačnih ponujajo hrano s šparglji in mi bi lahko obiskali eno od teh gostišč. Seveda bomo pred tem naredili nekaj za naša teleščka, ki so se v obdobju zadnjih šestih mesecev verjetno rahlo spremenila. Vremenski pogoji so bili takšni, da smo potrebovali nekoliko zaloge na sebi. V zadnjih mesecih je ob sobotah, ko vsaj večina lahko gre na tak izlet, vreme kazalo različne obraze. Zato se ni bilo lahko odločiti nekaj dni prej, kam na ta dan v hribe. Danes, kljub napovedi, da bo delno oblačno, predlagam, da bi poskusili srečo in gremo v smeri Krasa.  V soboto lahko določimo vrh. (Nanos, Vremščica, Slavnik… povezava www.hribi.net). Odvisno od višine oblakov.

Če bo do sobote sprememba in bo napovedan dež, potem dogodek odpade.

S seboj kot običajno prinesite manjši prigrizek in pijačo. Če se bomo odločili za Nanos ali Slavnik, je hrana v kočah zagotovljena. Kosilo s šparglji ali brez pa si bomo privoščili pri enem od ponudnikov na Krasu.

Če se boste odločili  za to ponudbo, mi po isti  poti na e- naslov, [email protected], potrdite svojo udeležbo. Sporočite mi to do petka 19. februarja 2013, do 1800. Na osnovi prijav, bom rezerviral število sedežev v kakšni turistični kmetiji ali primerni gostilni. V primeru, da potrebuješ hiter odgovor na morebitno vprašanje, me pokliči na gsm št. 041 652 648.

Torej, dobimo se v soboto 20. aprila 2013 ob 0845 v Ljubljani na parkirnem prostoru pri dolgem mostu na Viču. Zborno mesto bo pri avtobusni postaji na notranji strani, ki je bližje železniški progi. Odhod proti primorski bo točno ob 09.00.

Dogodka se bomo udeležili na lastno željo, v lastni režiji in na lastno odgovornost. Da boste primerno pripravljeni predlagam, da upoštevate navodila in nasvete.  Prevoz bo v lastni režiji in po dogovoru med seboj.

Ponovno se veselim druženja z vami. Na koncu še pozdrav, jadralski in hribovski.

Lado Brence

Otvoritveni plov 2013

Zadar, 14. – 17.03.2013

Vsaka dobra zgodba ima svoj začetek. Tako, kot že vrsto let, jadralna sezona JK Odisej začne z “Otvoritvenim plovom”. Konec zime in prihod pomladi skušamo zaznamovati s prijetnim dogodkom, druženjem, vohanjem vonja morja, kuštranjem las in vsrkovanjem sočnih žarkov.

Letošnji Otvoritveni plov  ima svoj zametek v lanjskoletnem, za katerega je skupni sklep vseh udeležencev bil strnjen v besede “lepo je bilo, ob letu osorej”.

In tako je prišel marec. Upali smo, da se bo vreme držalo slovenskega imena tega meseca – sušec. Prav, piha lahko, sicer ne ravno orkansko (2011 je zaradi orkanskega vetra Otvoritveni plov odpadel) in naj bo le nekaj sonca.

Termin je bil nekako samoumevno določen: marec, ne takoj v začetku, ne med Velikonočnimi prazniki in ne med Odisejevo regato J24. Tako je bil določen datum.

Za ruto… Velja, da je postanek v Žmanu stalnica. En večer naj bi preživeli v Brguljah.

Odprave so se udeležile štiri posadke: iz Zadra Mira (Milan Grad), Al topo (Andrej Kosec) in Maja (Bojan Vnuk). Iz Biograda bo prišla še jadrnica La belle (Tone Zdovc), katere posadka se nam bo pridružila zvečer, v Brguljah.

Na Maji je praktično nekaj ur pred odhodom iz Ljubljane prišlo do spremembe v sestavi posadke: namesto Milice in Marcela Švaba se je odprave udeležil Adriano Švab. Člani posadke smo še bili Sonja in Andrej Planinc, Darja Virant in Zlatko Matič.

14.03.2013 do Zadra, 460km

Za četrtek, ko smo se odpravili na pot, je vremenska napoved bila prej smučarsko-zimska kot jadralno-spomladanska: sneg, nizke temperature in veter. Toda, za konec tedna je bilo napovedano sončno vreme. Želeli smo si, da bi bilo tako in smo si želeli, da bi vremenoslovci imeli prav.

Na pot smo se opravili v popoldanskih urah oziroma po koncu delovnega časa. Ko gremo proti Zadru, običajno “mahnemo” proti Črnomlju in naprej proti avtocestnem vozlišču Bosiljevo. Običajno…

Ko smo se v Ljubljani odpravili na pot, je naletaval, bolje rečeno padal sneg. Čez cestišče avtoceste je veter nosil tenko plast snega. Drevesa so že bila lepo, pravzaprav kar božično okrašena. Pogled na okolico in informacije, ki smo jih slišali od udeležencev odprave, ki so mahnili proti Črnomlju, so nas zlahka prepričal, da smo se odločili za nekoliko daljšo, a bolj varno pot: vseskozi po avtocesti. Odločitev je podkrepil pogled na nekaj avtomobilov, ki so ležali na brežinah ob avtocesti.

Otvoritveno2013-01

Pred mejnim prehodom Obrežje-Bregana je bila nekaj kilometrov dolga kolona. Namenili smo se čez Bregano oz Jesenice, čez meddržavni prehod. A glej ga zlomka, nepregledna in strnjena kolona na odstavnem pasu parkiranih tovrnjakov nam je zakrila pogled na odcep. Bilo je potrebno nekaj manevriranja in vožnje za nazaj, a smo se gneči  kljub prirpetljajem izognili.

Na hrvaških avtocestah so iz prometa urno izločali tovornjake. Na poti skozi Gorski kotar so plugi čistili cesto in je posipavali s soljo. Kljub temu, da je snega bilo dokaj malo, nizka temperatura (-4) in močan veter so zahtevali previdnost. Še posebej je bilo nevarno pri izhodih iz tunelov, kejr se je vlažno cestišče v hipu spremenilo v drsalnico.

Med večurno vožnjo smo se večkrat spomnili, da je pred leti vožnja od Ljubljane do Zadra trajala od jutra do poznega popoldneva.

Zir in restoran Macola so se zopet pokazali kot časevno in krajevno smotrn kraj za kratek postanek. A zares kratek, kajti želeli smo čim prej priti v Zadar. Imeli smo na umu, da je tunel Sveti Rok zaprt za ves promet, ravno tako tudi cesta čez Maslenički most. To je pomenilo kar nekaj dodatnih ovinkov in klancev.

Pred Svetim Rokom smo zapustili avtocesto in se zapeljali po “stari” cesti, skozi Gračac. Po Gračcu se je cesta začela spuščati. Čez ovinke in klančine je veter nosil sneg, kar je nam v avtu povzročalo precejšnjo mero nelagodja.

Srečno smo se spustili do Zatona Obrovačkog. Tu je na križišču gostilna Anita, ki je nekoč na poti iz Ljubljane proti Sukošanu bila tradicionalno mesto postanka. Pri tem smo se z nostalgijo spomnili pojmov jagenjček, odojek, domači kruh. Kljub naglici smo se za hipec ustavili in pri prijazni oštirki nabavili nekaj jagnjetine in en hlebec kruha.

Na križišču je počez bil parkiran policijski avto. Zavili smo okoli njega na desno, tako, kot veli kažipot “Zadar”. Pa nam je policaj pohupal. Na vprašanje “a je kaj narobe” nam je lepo razložil, da je Maslenički most zaprt, zato do Zadra moramo po drugi poti.

Zasneženo cestišče je bilo za nami. Odojek in kruh v avtu. Vino v prtljažniku, Vse je že dišalo po prijetnem večeru. Pred nami so bili dolgi ravni odseki stare ceste mimo Zemunika. Suha in skorajda popolnoma prazna cesta je omogočala še kar hitro vožnjo. Kmalu je pred nami bil Zadar.

Sledilo je nekaj vožnje po Zadarskih ulicah. Ko smo prispeli do marine je bila ura deset. V celoti smo za pot smo porabili pet ur in pol. A je to še vedno manj od osem ur, koliko so rabili tisti, ki so šli čez Črnomelj.

Počasi so se zbrale vse posadke. Nekaj ur pred in za polnočjo je minilo v “toženju” oziroma “hvaljenju” kako nam je na poti hudi bilo. Pa je verjetno vse to bilo le izgovor za nekaj druženja, sproščenega klepeta in praznjenja kozarcev.

Notranjost jadrnice je bila dokaj hladna in zaradi tega na občutek vlažna. Webasto se je trudi izboljšati vzdušje, a mu to noč ni pretirano šlo od rok. Zato so številne odeje prišle ravno prav.

15.03.2013 do Brgulj, 21 nm

Hladna noč ni skazila toplega vzdušja, ki smo ga čutili, ko smo iz notranjosti jadnice izstopili na soncem obsjano obalo. Opravili smo nekaj nakupov v bližji trgovinici in se nato napotili proti starem delu mesta. Grmički ob cesti in rožice na zelenici so nam pravili, da je tukaj pomlad že kar nekaj dni, ne glede na to, da smo včeraj vozili skozi snežni metež. V daljavi pa so bili lepo vidni pobeljeni vrhovi Velebita. A sonce je sijalo s pravo spomladansko vnemo.

Otvoritveno2013-02

Kot to tradicija veleva, najprej smo se napotili proti Zadarskem furumu, kjer smo med martinčkanjem zaužili kavo in rogljiček.

Otvoritveno2013-03

Nakupovanje na zadarski tržnici je vedno prijetno početje. Tržnica je lepo založena s svežo zelenjavo, ribarnica v bližini ponuja svežo ribo, pač tisto, kar so ribiči uspešno ujeli prejšnjo noč.

Otvoritveno2013-04Otvoritveno2013-05

Na tržnici sem z zanimanjem gledal kumkvat, južno sadje po velikosti podobno slivi, po zunanjosti pomaranči ali mandarini. Prijazna prodajalka je na vso moč hvalila čudovite lastnosti in me prepričala, naj zaužijem en kos. Še isti trentuek sem začutil da je to napaka, kar se je pozneje pokazalo za čisto resnico. Komaj sem se zadržal, da tisto, kar sem imel na ustih, a pogled na živahen in vesel obraz prodajalke me je prepirčal, naj potrpim in tisto one do konca pojem. Moji sotrpini – kot bi slutili kaj se dogaja – so mi “prijazno” prepustili celi kos. Zato sem pozneje precejšenj del dneva preležal v postelji, kajti od tega enega kosa kumkvata mi je bilo tako slabo, kot že dolgo ne.

Med tem, ko smo bili na tržnici, so na jadrnici popravili webasto. Tako smo za naslednjo noč “toplotno” bili nekoliko bolj pripravljeni. Vrnili smo se na jadrnico in odrinili. Zunaj nas je dočakala burjica. Pa ne samo burjica, kajti posamezni sunki so dosegali hitrost krepko čez 20 vozlov. Burja je jadrnico, ki je imela dokaj skrajšana jadra, uspešno potiskala proti Brguljam.

Tam je bočno že bila privezana jadrnica Mira. Privezali smo se takoj za njo. Na Miri je v teku bila kunzumacija pašte-in-fažola, ki smo se ji z veseljem pridružili. Tisto, kar je ostalo od včeraj kupljene jagnjetine z žara je lepo pasalo kot priboljšek.

Sledilo je nekaj gospodinjsko-kuhinjskega dela: čiščenje srdel, priprava mase za palačinke… A ker je še vedno bilo svetlo, smo se podali na raziskovalno sprehajanje in ogledovanje okolice. Eni levo, eni desno, eni navkreber…

Otvoritveno2013-06

Vas Brgulje je nekoliko odmaknjena od obale. Ob poti navkreber nam je pogled na bližjni gozd in v njemu podrta drevesa povedal, da je veter tukaj lahko zelo močan. Vasica je sicer spala zimski spanec. Na poteh ni bilo praktično nikogar.

Seveda, v to raziskovalno sprehajanje je sodil tudi obisk bifeja Janko, edinega odprtega lokala, nedaleč od pomola.

Večer je zaključila čudovita kombinacija sveže praženih sardelic, solate, palačinke, kozarec vina, mnogo sproščenega klepeta.

Na jadrnicah smo uživali prednosti priključka na električno omarico na obali: mraz z burjo hlajene noči je omililo brezhibno delovanje webasta, kaloriferja in podobnih preganjalcev nizke temperature.

16.03.2013 do Žmana, 21 nm

Če je prejšnji dan bil zimski, je današnji dan bil pravi spomladanski biser: sončno, vedro, brezvetje… in dokaj hladno. Ni kaj, vsaka sekunda popotovanja od Ljubljane do Zadra je takoj bila večkratno poplačana in vrnjena.

Zato smo dopoldan posvetili sprehodu ob obali. Bilo je očitno, da je kljub koledarskem datumu, pomlad tukaj že kar nekaj dni. Čisto, modrozeleno morje je kar vabilo, a temperatura 11°C je daleč od tiste, ki je vabljiva za kopanje.

Otvoritveno2013-07

V pesku v mandraču se je v bistem morju sončilo nekaj leščurjev. Tisti, ki smo jih tukaj videli, so prtlikavci v primerjavi s tistimi, več kot meter dolgimi, ki sem jih videval v svojih otroških letih.

Otvoritveno2013-08

Na travnikih ob morju je na več mest kar “na divje” rasla blitva. Kot so poznavalci povedali, bolj sočna, lepša in bolj zdrava kot tista na ljubljanskem trgu. Malo akcije in nekaj je bo še za v lonec…

Za jutranjo kavo smo se zbrali v bifejčku Janko. Zgovoren gostilničar nam je z veseljem pripravil pisano mešanico kav, espressov, cappucinov, macchiatov… Karkoli, da je le izgovor za klepet.

Otvoritveno2013-09

Počasi se je pomol praznil. Mi smo si pred izplutjem privoščili malico iz včeraj kupljenih špragljev. Prava spomladanska poslastica.

Plutje proti jugu je bilo pravi turistični užitek. Nikamor se ne mudi, nihče nas ne preganja. Zato je bilo užitkarsko-lagodno kar se da.

Pred nami je bil Zverinac. Pristali smo kar bočno na pomol. Ustavili smo se z namenom, da bi kupili nekaj oljčnega olja. Poiskali smo hišo ponudnika, s katerim smo bili domenjeni za kupčijo. Ključ v ključavnici vhodnih vrat nam je povedal, da ga ni doma. Sosed je povedal, da je to tako po zimi. Med poletjem se obnašajo “bolj samozaščitno” in hiše zares zaklepajo, a sedaj, ko so tukaj sami domači, pravzaprav se ni od koga čuvati.

Povprašali smo po morebitnem “nadomestnem” dobavitelju. Po nekaj  poizkusih končno se je pokazala možnost. Nekaj plastenk in nekaj kun je zamenjalo lastnika.

Otvoritveno2013-10

Sonce je prav prijetno grelo okolico. Nismo mogli kaj, da se ne bi “pomartinčkali” na klopeh ob obali. Tistih nekaj minutk sončenja nam je napolnilo akumulatorje in dvignilo veselje do življenja na še visoki nivo.

Odrinili smo naprej proti Žmanu, skozi Iški kanal. Termometer na palubi jadrnice je kazal 15°C. Sonce je počasi padalo proti obzorju. Ni več grelo tako močno kot pred kakšno urico. Še več, v pičle četrt ure nas je narahlo streslo in zamrazilo. Pogled na termometer je povedal, da se je v tako kratkem času temperatura spustila s +15 na +7°C!

Pristali smo v Žmanu. Lučica je bila polna, zato smo se vezali na bok Al Topa. Nekaj članov odprave je že sedelo v gostilni Kod Roka, a mi smo sklenili, da gremo na sprehod po Žmanu.

Mestece je bilo videti skoraj popolnoma zapuščeno. V samo nekaj hiš smo videli prižgane luči. Kljub prihajajoči pomladi je Žman očitno še vedno spal globoki zimski spanec.

Vrnili smo se do pristanišča in zavili v gostilno Roko. Pred nami je bila večerja, dogodek, na katerega smo se po tihem pripravljali kar nekaj dni v naprej. Oštirka Ksenija je za nas pripravila večerjo, kot smo je pričakovali: številne dobrote, ena boljša kot druga. Hrana je bila raznovrstna, vsaka jed odlična in pravzaprav bi bilo zelo težko povedati kaj iz seznama bi hoteli črtati. Dobrote na mizah so se kar vrstile. Kaj vse je bilo navajam kar v izvirniku.

 • Prvi hod:
  • kiflice sa sirom
  • kiflice sa paštetom od tune
  • pizza t            ijesto
  • ovčji sir
  • pršut
  • slane sardele
  • marinirani inčuni
  • hobotnica (sa krompirom) u salati
  • rakovice (pauk) u salati
  • pašteta od tunjevine
  • hobotnica s čičerikom
 • Drugi hod:
  • špageti sa škampima
  • crna rižota
 • Treći hod:
  • teleće šnicle u pašticadi
  • prilog od kuhanog povrća
 • Poslastice:
  • londonske štanglice
  • kolač od oraha i rogača
  • kremni kolač

Otvoritveno2013-11

Polnih želodcev smo se odpravili na počitek. Jugo, ki je pihal, je zibal jadrnice,  potiho žvižgal v priponah in brenkala po dvižnicah. Težko je povedati, ali je vse to bila uspavanka ali motnja spancu…

17.03.2013 do Zadra, 15 nm in do Ljubljane, 330 km

Zbudili smo se v sončno, a hladno jutro. Bližnji avtomobili so bili prekriti z ivjem. V gostilni so povedali, da je temperatura nekaj stopinj pod ničlo. V gostilni Roko smo se “jutranje” pogreli, s kavo in kolački, ki jih včeraj nismo resno ogrozili.

Vremenarji so za popoldne napovedovali orkansko jugo. Temu smo se hoteli izogniti. Močan jugo bi oviral plovbo, zaradi močnega vetra bi lahko bil zaprt tudi tunel Sveti Rok, kar bi lahko izdatno podaljšalo pot domov. Zato so vse jadrnice do devete ure že odrinile proti matičnem pristanišču.

Otvoritveno2013-12

Da bi se izognili jugu in nekoliko pridobili na višini, smo najprej pluli mimo Krknate in nato zavili naravnost proti Malom Ždrelcu. Kljub temu, da se zavedamo, da je Majin jambor nižji od mostu med Ugljanom in Pašmanom, občutek je vedno slab…

Zadar je bil pred nami. Sledil je postanek na črpalki in pristajanje ob močnem jugu, ki nam je delalo nekaj težav. Ker smo iz Žmana proti Zadru šli vsak svojo pot, je skupinski fotografski posnetek tokrat odpadel. Na hitro smo pospravili svojo prtljago in se podali na pot proti severu.

A hitro se je prebudila lahkota. Zato smo se ustavili v gostilni Fortuna v  Murvici donjoj. Polnih želodcev bomo lažje “preživeli” pot do doma.

Tik predno smo zapustili restoran je v restoran vstopila nasmejana posadka Mire. Očitno so bili enakega mnenja…

Sledila je nekaj urna vožnja proti domu. Pred nami so bili beli vrhovi Velebita. Veter in sneg tokrat nista ovirala prometa. Ko smo se skozi tunel Sveti Rok dvignili na kontinent, nas je tam dočakala prava zima: nebo je bilo temno in oblačno, travniki so bili zasneženi, ob robu cestišča pa kupi snega.

Otvoritveno2013-13

Ob letu osorej

Znova se je pokazalo, da nam vsem udeležencem spomladanski plov zares predstavlja spodbudo, pravzaprav nov začetek, pa ne samo jadralne sezone. Kljub snegu, mrazu in vetru sonce, ki nas je ogrelo, nam da vedeti,  da je – kljub vsem “zimskim” pridevnikom – zime konec. Misel na pomlad in poletje nam je vsem skupaj vlila veliko mero dobre volje in optimizma.

Zato smo si kar rekli: ob letu osorej!

Zapisal po svojih spominih
Zlatko Matič,
marca 2013

ZAPISNIK 12. SEJE IO, RO in NO JK Odisej

Datum: 19.02.2013

Prisotni: Milan Grad, Miro Krajnc, Marko Krebelj, Dejan Volk, Breda Zaletel, Matjaž Zaletel, Samo Rebernik, Janko Lah, Bojan Vnuk, Branka Vnuk, Srečko Škrlec, Andrej Krajnc, Lado Brence, Srečko Povalej, Borut Remic, Andrej Kosec, Stane Hrvat, Alenka Babič.

Dnevni red:

 1. Urejanje, podpisovanje in overjanje zapisnika in poročil iz Občnega zbora JK Odisej.
 2. Priprava koledarja vseh aktivnosti JK Odisej v 2013 in izbor članov, ki bodo zadolženi za organizacijo in izvedbo posameznih dogodkov.
 3. Otvoritveni plov JK Odisej 2013.
 4. 10. regata J – 24 2013.
 5. Razno
1. Urejanje, podpisovanje in overjanje zapisnika in poročil iz Občnega zbora JK Odisej

Podpisniki so se udeležili seje, pregledali zapisnik in ga overili s podpisom.

2. Priprava koledarja vseh aktivnosti JK Odisej v 2013 in izbor članov, ki bodo zadolženi za organizacijo in izvedbo posameznih dogodkov
 1. Regatno jadranje

a)    Otvoritveni plov (OP): letos se bo izpeljal. Predlog datuma izvedbe 14.3.2013, da bomo na vodi pred J24. Bojan Vnuk bo skrbnik OP, start bo v Zadru. Povabilo bo še ta teden objavljeno. Možna udeležba na lastnih barkah ali kot soudeleženec. Prvi večer druženje, nato Žman. Trajanje: 14.-17.3. do 12h vrnemo barke. Ocena vseh stroškov: cca. 220€ na osebo.

b)    Jubilejna 10. regata J24 Izola, 23.3.2013. Skrbnik je Dejan Volk. Ker gre za jubilejno regato se predlaga tisk majčk (6€/osebo). Predlog so malo lepši in dražji pokali – 30% višja cena. Do konca tedna se da elektronsko najavo skiperjem za dogodek. Predvidena cena 50€ na osebo.

c)    Zejčkov memorial v Izoli, točen datum bo še določen (odvisno od Cleanporta) – predvidoma konec maja, začetek junija. Skrbnik: Boštjan Podobnik.

d)    Majska regata, open, predviden datum je 18.5.2013. Skrbnik: ni še določen. Ena od pobud je bila Odisej na Palagruži (start v Splitu, nočni plov na Palagružo).

e)    Match race Bohinj Mini 12, predviden datum izvedbe je 9.6.2013. Skrbnik: France Najdič.

f)     Družinska regata v Bohinju na Mini 12, datum je 24.8.2013. Skrbnik: Milan Grad (rezervacija).

g)    Jesenska regata JK Odisej, določen datum je 29.9.2013. Skrbnik za regato je Stane Hrvat. Ena barka je še prosta. Monotip izpljuje iz Sukošana, start bo nekje pri Zadru.

h)   JK Odisej na Barcolani, datum 13.10.2013. Skrbnik: Srečko Škrlec.

i)     Zaključni plov JK Odisej, predviden datum bi bil 26.10.2013, skrbnik Milan Grad.

 1.  Izobraževanja

a)    Tečaj za radiotelefonijo, mornarja motorista, itd… Skrbnik: Srečko Povalej.

b)    Mini 12, predvidoma popoldne (malo prej iz službe). Izobraževanje bi se v letu 2013 izvedlo 2-3x. Druga polovica maja in v juniju. Zadolžen Milan Grad

c)    Praktikum na morju. Skrbnik: Srečko Škrlec.

d)    Predavanja: (i) Jadralno dvobojevanje (še pred regato Mini 12 Match race). (ii) Pobuda se je pojavila za Regatna pravila. (iii) Varnost na morju.

e)    Izleti, skrbnik: Lado Brence.

f)     Plesne aktivnosti. Skrbnik: Andrej Krajnc

g)    Veliki gala JK Odisejev ples, nekje v jeseni – ob 25. letnici društva.

3. Otvoritveni plov JK 2013

Razpis – povabilo 22.3. 2013 – Bojan Vnuk

4. 10. regata J – 24 2013

Povabilo skiperjem še ta teden, do 23.2. Razpis do 1.3. 2013. Uskladitev majic, pokalov, pogostitve… Dejan Volk

5. Razno

i)     Koledar aktivnosti objavljen še v februarju..

ii)    Najemi jadrnic preko kluba posebej niso organizirani. Možnost pri Milan Gradu, ki posreduje plovila pri podjetju Z Vetrom, ki deluje kot agencija.

iii)   Objavi se obvestilo za plačilo članarin v letu 2013.

iv)   Iziju se predajo zapisnik in poročila OZ za objavo na spletu.

v)    Draganu Penjalovu se potrdi regato 29.9. 2013.

vi)   Marko Krebelj, Saša Bizjak in Milan Grad – primopredaja klubske dokumentacije.

Zapisal:
Marko Krebelj

Otvoritveni plov 2013

Dan se je že kar opazno podaljšal, pa se oziramo za novimi jadralnimi avanturami. To pa je že prvi impulz za čas, ko bi že šli na morje.

Vabim vas na otvoritveni plov, ki ga organiziramo tudi letos v zadarskem akvatoriju.

Odhod iz Ljubljane v četrtek 14. marca popoldne po službi. Vkrcanje na barke zvečer v Zadru. Izplujemo pa v petek zjutraj, 15. marca 2013 iz zadarskega pristanišča. Planiramo obiskati Molat, Brgulje, kjer bi poskusili organizirati ribice z žara. V soboto pa plov ob Dugem otoku, morda še Iž in s končnim ciljem v Žmanu na tradicionalni večerji pri Ksenji. Jadramo praviloma po pogojih v tistem trenutku in obiščemo kraje ki se nam postavijo ob poti.

Zaključek je v nedeljo 16.marca 2013. Torej tri večere in tri dni na barki pod jadri.

V tem trenutku je prednajavljenih jadralcev za tri barke. Prostora je neomejeno – no ja, kolikor je prostora pri Ksenji za večerjo.

Cena na udeleženca je 130EUR. V tem je zajeto: jadrnica, čiščenje, turistična taksa in večerja v Žmanu. Ostali stroški pa kolikor bomo trošili.

Vsi zainteresirani naj se javijo na mail [email protected]  ali  [email protected]. Lahko pa tudi osebno na Bojanov mobi 051 312 875 ali pa Milanov  041 790 461.

Dobrodošli ste prav vsi. Lahko posamezniki ali pa skupine. Vsi člani in simpatizerji našega kluba.

Članarina 2013 za JK Odisej

Bliža se konec februarja in kot opomnik posredujemo poziv vsem tistim članom JK Odisej, ki še niste vplačali članarine, da lahko do konca tega meseca izkoristite pravico do znižane članarine.

Za leto 2013 je  še vedno v  JK Odisej enaka članarino kot vsa leta do sedaj:

Članarina za leto 2013 je v 50€, za upokojence 25€, za osebe brez lastnega dohodka pa 10€.

Za plačila izvedena do konca februarja, pa je članarina za člane 40€, za upokojence 20€, za osebe brez lastnega dohodka pa znaša 8€.

Članarino lahko poravnate na: 

Jadralni klub Odisej
1000 Ljubljana, Stegne 21
TRR: 02038-0050281745 (NLB d.d. LJ, enota Beethovnova)
Referenca: SI 00 <članska številka>-2013

Prav tako pa lahko to storite tudi z neposrednim plačilom pri naši Branki Vnuk.

Volilni občni zbor 2013

ZAPISNIK VOLILNEGA OBČNEGA ZBORA JADRALNEGA KLUBA ODISEJ

Volilni Občni zbor (OZ) je bil v sredo, 30. 01. 2013 ob 18:00 uri v Tehnološkem parku/B, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Otvoritev, izvolitev organov in poročilo verifikacijske komisije Občnega zbora JKO
 2. Obravnava in sprejem poročil o vsebinskem in finančnem delu JKO 2012
 3. Nadomestne volitve sekretarja JK Odisej.
 4. Obravnava in sprejem programa o vsebinskem in finančnem delu kluba za 2013
 5. Predstavitev jadralskih dogodivščin, Alenka in Andrej na Karibih.
 6. Razno in možnost plačila članarin in rezervacij jadrnic za leto 2013

1.   Otvoritev občnega zbora JKO

Predsednik Milan Grad je ob 19. uri pozdravil prisotno članstvo in goste ter ugotovil, da OZ še ni sklepčen (vsaj 65 od 129 članov), zato se v skladu s Pravili kluba (21. člen pravil JKO) dnevni red spremeni tako, da se najprej izvede točka 5. Andrej na KARIBIH.

Predsednik Milan Grad predlaga (19:00), da začnemo z delom Občnega zbora in predlaga v izvolitev naslednje delovne organe OZ. Pripomb in predlogov na sestavo organov OZ ni bilo ter je OZ soglasno sprejel SKLEP št.1: OZ imenuje naslednje organe OZ:

Delovni predsednik: Andrej Kosec

Zapisnikar: Alenka Babič

Overitelja zapisnika: Breda Zaletel in Andrej Kranjc

Verifikacijska komisija: Andrej Planinc- vodja  in Srečko Povalej – član ugotavlja, da je na  Občnem zboru JKO ob  19. uri prisotnih 47 članov in 12  gostov, kar pomeni, da je OZ v skladu z 21. členom Pravil JKO sklepčen in lahko nadaljuje z delom.

Lista prisotnosti s podpisanim poročilom Verifikacijske komisije sta priložena (priloga 1).

Na predlog predsedujočega je OZ Andreja Kosca sprejel SKLEP štev. 2 : Člani JK Odisej na občnem zboru glasujemo javno, kar je v skladu z 22. členom Pravil JKO.

Prisotni člani JK Odisej smo  sprejeli SKLEP št. 3: Sprejmemo predlagani dnevni red OZ. dnevni red sprejet.

2.   Obravnava in sprejem poročil o vsebinskem in finančnem delu JKO 2010-2011

Poročilo o delu kluba v preteklem letu je predstavil predsednik IO JK Odisej Milan Grad.

Finančno poročilo za leto 2012 je pripravila blagajničarka Branka Vnuk , predstavil ga je predsednik IO Milan Grad.

Poročilo o delu regatnega odbora je predstavil predsednik regatnega odbora Boštjan Podobnik.

Poročilo o delu disciplinskega odbora je predstavil Matjaž Zaletelj.

Poročilo o delu nadzornega odbora je predstavil Janko Lah.

Srečko Škrlec je podal poročilo o izvedbi jadralskih usposabljanj.

Razprava o vseh poročilih skupaj: je ni bilo

Predsednik OZ je predlagal sprejem SKLEPA št. 4 , ki je bil soglasno sprejet: OZ sprejema vsebinski poročili (IO/RO) za leto 2012 in finančno poročilo za leto 2012 ter poročili nadzornega in disciplinskega odbora.

3.   Obravnava, razrešitev sekretarja in izvolitev novega za obdobje 2013

Predsedujoči OZ je predlagal in sodelujoči smo z dvema vzdržanima glasovoma sprejeli SKLEP št. 5 : OZ razrešuje Aleksandro Bizjak kot sekretarko IO JK Odisej.

Nato je bil sprejet tudi SKLEP št. 6: OZ potrjuje novega sekretarja IO JKO Marka Kreblja za leto 2013.

4.   Obravnava in sprejem programa o vsebinskem in finančnem delu

Predlog programa dela in finančni načrt za leto 2013 je predstavil predsednik IO JK Odisej:

Predsedujoči OZ je predlagal in sodelujoči smo soglasno sprejeli SKLEP št. 7: OZ soglasno potrjuje predlagani finančni načrt in program dela.

5.   Predstavitev jadralskih dogodivščin, Alenka in Andrej na Karibih

6.   Razno

Komodor Marcel Švab je predlagal podelitev naziva komodorja prejšnjemu predsedniku IO JK Odisej  Janku Lahu. OZ je podelitev naziva soglasno potrdil.

Andrej Kosec, predsednik delovnega predsedstva OZ, je zaključil delo zbora ob 20. uri.

Predsednik delovnega predsedstva: Andrej Kosec
Zapisnikar: Alenka Babič
Overitelja zapisnika: Breda Zaletel, Andrej Krajnc 

Ljubljana, 30. 01. 2013

Priloge (vse so objavljene tudi na spletni strani JK Odisej):

 1. Dnevni red
 2. Lista prisotnosti s podpisi in poročilom Verifikacijske komisije
 3. Poročilo o delu JKO 2012 IO in RO
 4. Finančno poročilo 2012
 5. Poročilo Nadzornega odbora 2012
 6. Poročilo Disciplinskega odbora 2012
 7. Poročilo o Jadralnem praktikumu 2012
 8. Programske smernice IO JKO 2013
 9. Finančni načrt 2013
 10. Jadranja in šolanja 2013

OZ2013 – 1 – Dnevni red
OZ2013 – 3a – Poročilo IO JKO 2012
OZ2013 – 3b – Poročilo RO JKO 2012
OZ2013 – 4 – Finančno poročilo 2012
OZ2013 – 5 – Poročilo NO 2012
OZ2013 – 6 – Poročilo DO JKO 2012
OZ2013 – 7 – Poročilo o jadralnem praktikumu 2012
OZ2013 – 8 – Programske smernice IO JKO 2013
OZ2013 – 9 – Finančni načrt 2013
OZ2013 – 10 – Jadranja in šolanja 2013

OZ2013 – Zapisnik OZ 2013-01-30

21. regata JK ODISEJ s krova »Black Magic«

Iz Červarja proti Zadru, pod nebesnim svodom ozvezdja Jadran (Mate Dolenc) se je pet članska amaterska ekipa pod vodstvom morskega volka Srečka Škrleca, ki je s številnimi že preplutimi regatami in morji vsesplošno priznana jadralska eminenca,  popeljala na regato -do skupne zmage.

Opremljeni z veliko dobre volje in potrebno količino jedače in pijače, smo izpluli v smeri Unij, ki so bile naš prvi cilj. V nočni vožnji preko Kvarnerja, smo v občudovanju nočnega neba, pa tudi v podpalubju podkožno, snovali tekmovalno strategijo pričakovanih jadralskih užitkov.  Po triurnem krepčilnem spancu, je drugi dan sledila nova jadralska etapa do Zadra, kjer smo vkrcali še zadnjega člana posadke, ki se je izkazal za šepetalca vetrov, Janez je bil namreč odgovoren za brezhibno napeta jadra.

V pričakovanju prvega regatnega plova se je nestrpnost stopnjevala. Vetrovi niso obetali posebno hitrega jadranja. V regatno polje smo pripluli v zadnjem hipu, kar je Srečkove glasilke drago stalo. Balastni del ekipe je z zadnjimi močmi zasedel položaj in že smo s šibkim vetrom zdrveli skozi štartno linijo. Naš strateg in kapitan je na lovorikah delnega rezultata  v prvem plovu mirno »zaspal« in s pivom v roki zašel v kurzu. Naivni medklic člana posadke, je z grozo »prebudil« našega kapitana z vprašanjem, »Srečo, pa kam mi gremo?!«, Škoda je bila že nepopravljiva. Prvo etapo smo tako zaključili na drugem mestu.  Da bi se nam kapetan odkupil, nas je zato v drugem in tudi v tretjem plovu popeljal do zmage. Poudariti je potrebno, da ni dela  opravil sam, pač pa celotna posadka,  zasluge nosita tudi krmarja Miro in Tomaž ter navsezadnje tudi ostro oko Janeza, ki je skrbel za pravilno napeta jadra. Prvi regatni dan se je zaključil na obali Dugega otoka, na obali mandrača Žman. Spoznavni večer je minil v senci kulinaričnih dobrot konobe Roko.

Drugi regatni dan, zbudili smo se v vetrovno jutro, v katerem je jugo napovedoval adrenalinsko jadranje. Regatni odbor je tudi ta dan vzdržal in izpolnil pričakovanja jadralskih zanesenjakov. Dva plova proge, sta bila speljana čez preliv med otočkom Krava in  Krknata, ob južnem rtu nas je strašila plitva voda in v ovinku čeri, kjer so visoki valovi ter vetrni sunki juga kazali svoje zobe. Pripetil se je tudi neljubi dogodek, saj je jadrnico enega izmed udeležencev  regate poljubilo morsko dno., kar je verjetno vplivalo na odločitev regatnega odbora, da po drugem plovu  zaključi regatni dan. Zanesenjaštvo posadke Black Magic se je zaradi adrenalina v krvi sproščalo še dolgo v noč, pri čemer smo z ubranim zborovskim petjem polepšali jesenski večer tudi prebivalcem vasice Žman, saj so milozvočne dalmatinske pesmi tudi brez aplavza publike uspavale tudi nas.

V tretji jadralski dan smo se prebudili z obžalovanjem učinkov pretekle noči. Po sprva skoraj popolnem brezvetrju smo začeli prvi plov  v rahlem maestralu.  Z barke smo nagnali še zadnje mačke prejšnje noči in se s ponovno  željo po dobrem rezultatu pognali v boj. Ponovno se je izkazal naš strateg in kapitan Srečo, ki je svojo staro lepotico spravil v neulovljiv tek. Pri obratu okoli boje, pa je zaradi vsesplošne neuigranosti posadke prišlo do napake pri dvigovanju špinakerja, kar nas je skoraj stalo prvega mesta, vsekakor pa dobršne mere sivih las. Po lovljenju zadnjih sapic vetra se je regatni dan zaključil. Preostanek dneva smo jadralsko zmatrane ude namakali v še toplem jadranskem morju, kar je povzročalo začudenje domačinov.

Regata se je izpela z zaključnim večerom v konobi Roko. Ponovno so nas presenetili z kulinaričnimi dobrotami in poskrbeli, da je bilo vzdušje v pričakovanju podelitve priznanj nepozabno.

Organizacija 21 jesenske regate jadralnega kluba Odisej je pohvale vredna, prav tako  je potrebno poudariti, da je naša ekipa tekmovala izven konkurence, saj so ostali udeleženci jadrali v monoklasi na tipskih jadrnicah Bavaria 32, kar pa ni vzelo žara posadki Black Magic v boju za zmago overall. Zahvalili bi se tudi ostalim udeležencem regate, saj smo se od njih lahko veliko naučili. V pričakovanju ponovnega lovljenja vetra v jadra vas pozdravljamo posadka Black Magic septembra 2012; Tomaž, Miro, Janez, Drago, Srečo in Tadeja.

Spisala: Tadeja Mancini

Vtisi z 21. jesenske regate JKO

September 2012

Ponovno, tradicionalno, kot vedno v septembru,  se je dogodila regata  JK ODISEJ  za prehodni pokal  v jadranju, v razredu monotip   in v razredu open.
Jadralo se je v  Srednjem kanalu  Zadarskega področja,  zaključne slovesnosti objava rezultatov in podelitev  priznanj  se je vršila v  vasici Žman.

Trije tekmovalni dnevi  od  23. do 25. sept  2012.  so nam postregli z  polno paleto izzivov regatiranja in druženja udeležencev, skupaj na 13 jadrnicah je tekmovalo preko 60 jadralk in jadralcev. Sojenje in tehnični del postavitve regatnega polja je v zadovoljstvo vseh zopet odlično  izvedel naš stari znanec, častni član kluba JKO,  Dragan Penjalov s pomočniki..

Kot omenjeno, so trije različni tekmovalni dnevi postregli z, naj poudarim, ruleto vetrov različnih jakosti in različnosti stanja morja.  Prvi uvodni dan prelep rahel jugo,  za uvajanje v drugi dan, ko nas je jugo z močjo tudi (ocenjeno) preko 30 Kn  primoral v primerno tehnično zahtevno plovbo,  zato pa je tretji dan postregel le z zelo rahlim maestralom, ki je za mnoge predstavljal problem obvladovanja vožnje s spinakerjem v minimalnih hitrostih plovbe.

Jadranje je potekalo v dveh tekmovalnih razredih.
V razredu monotip na jadrnicah Bavaria 32 se je pomerilo 12 ekip, tekmovali so za prehodni pokal JKO,  ki ga je osvojil  krmar Milan Grad s svojo posadko.
V odprtem razredu so tekmovale vse prijavljene jadrnice, kjer je izstopala Elan 33  s posadko, ki  sem jo vodil Srečko Škrlec.

Regata je zelo lepo uspela. Druženje in pogostitev v Žmanu je izzvenelo pozno ponoči v zadovoljstvu vseh udeležencev. Naj na koncu omenim, da je navkljub izredni tradiciji v JKO udeležba ekip (le 13 jadrnic) za mene osebno malo presenečenje. Rad bi, da vedno več lastnikov svojih plovil popestri številčnost udeležbe tudi v konkurenci odprtega razreda, ter da s kančkom inovativnosti  dodamo nove vsebine v naše jadralne aktivnosti.

Rezultate in podatke o 6 voženih etapah regate ter nekaj utrinkov si lahko ogledate v nadaljevanju:

[slideshow]

Pripravil: Srečko Škrlec