Občni zbor JKO v letu 2015

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA v letu 2015
JADRALNEGA KLUBA ODISEJ

Občni zbor (OZ) je bil v sredo, 28. 01. 2015 ob 18:00 uri v ČS Dravlje, Draveljska 44, 1000 Ljubljana.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev Občnega zbora;
 2. Izvolitev organov in poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti članov na Občnem zboru;
 3. Sprejem in potrditev zapisnika OZ 2014
 4. Obravnava in sprejem poročil o vsebinskem in finančnem delu ter delu DO in NO v letu 2014;
 5. Obravnava rezultatov elektronske ankete o predlogih aktivnosti v JKO za 2015;
 6. Obravnava in sprejem programa o vsebinskem in finančnem delu kluba za 2015;
 7. Predstavitev – video projekcija – člana JKO Zlatka Matiča o jadranju po Grčiji;
 8. Razno: možnost plačila članarine JKO in rezervacij jadrnic za leto 2015;
 9. Družabni del, priložnostna zakuska, srečanje prijateljev in znancev

1.     Otvoritev občnega zbora JKO

Predsednik Srečko Škrlec je ob 18.20 uri pozdravil prisotno članstvo in goste ter ugotovil, da OZ še ni sklepčen (vsaj 47 prisotnih od 93 članov), zato se v skladu s Pravili kluba (21. člen pravil JKO) dnevni red spremeni tako, da se najprej izvede predstavitev – video projekcija člana JKO Zlatka Matiča o jadranju po Grčiji.

7.     Predstavitev – video projekcija – člana JKO Zlatka Matiča o jadranju po Grčiji

Zlatko Matič je s slikami in opisom predstavil enotedensko jadranje dveh jadrnic s posadkama JKO po Egejskem morju maja 2014.

2.     Izvolitev organov in poročilo verifikacijske komisije OZ JKO

Predsednik Srečko Škrlec ob 19:40 predlaga, da začnemo z delom občnega zbora in predlaga v izvolitev delovne organe OZ. Pripomb in predlogov na sestavo organov OZ ni bilo in OZ je soglasno sprejel:
SKLEP št.1: OZ imenuje naslednje organe OZ:

Delovni predsednik:     Janez Zavrl
Zapisnikar:                   Iztok Toplišek
Overitelja zapisnika:     Bojan Vnuk in Uroš Grošelj
Verifikacijska komisija:  Gregor Feist in Boris Smirnov

Verifikacijska komisija: vodja Gregor Feist in član Boris Smirnov ugotavljata, da je na občnem zboru JKO ob 19:40 uri prisotnih 39 članov in 3 gosti, kar pomeni, da je OZ v skladu z 21. členom Pravil JKO sklepčen in lahko nadaljuje z delom.

Lista prisotnosti s podpisanim poročilom verifikacijske komisije sta priložena (priloga 1).

Na predlog predsedujočega Janeza Zavrla je OZ soglasno sprejel
SKLEP št. 2: Člani JK Odisej na občnem zboru glasujemo javno, kar je v skladu z 22. členom Pravil JKO.

Predsedujoči OZ je prebral dnevni red in predlagal, da se na dnevni red umesti dodatna točka 3- Sprejem in potrditev zapisnika OZ 2014. Drugih dodatnih točk ni nihče predlagal.
Prisotni člani JK Odisej smo sprejeli
SKLEP št. 3: Sprejmemo predlagani dnevni red OZ z dodatno točko kot je predlagano.

3.     Sprejem in potrditev zapisnika OZ 2014

Na predlog predsedujočega Janeza Zavrla je OZ soglasno sprejel:
SKLEP št. 4: Sprejem in potrditev zapisnika OZ 2014 z dne 28.1.2014.

4.     Obravnava in sprejem poročil o vsebinskem in finančnem delu JKO za leto 2014, ter poročil o delu DO in NO

Poročilo IO o delu JKO v letu 2014 je predstavil predsednik IO JK Odisej Srečko Škrlec. (priloga 2)

Finančno poročilo 2014 je pripravila članica Branka Vnuk, predstavil pa ga je predsednik IO Srečko Škrlec. (priloga 3)

Poročilo o izletih v hribe (priloga 4) in plan za leto 2015 (priloga 5) je predstavil Lado Brence.

Poročilo o izletih na Krk in Mljet je predstavil Zlatko Matić.

Poročilo o delu disciplinskega odbora 2014 je predstavil Marko Dolanc. (priloga 6)

Poročilo o delu nadzornega odbora 2014 je predstavil Janko Lah. (priloga 7)

Predsedujoči OZ Janez Zavrl je odprl razpravo o predstavljenih poročilih.

 • Andrej Kosec je postavil vprašanje zakaj ni poročila regatnega odbora. Predsedujoči OZ Janez Zavrl je pojasnil, da je bil v skladu s spremembo pravil JKO, ki je bila potrjena na OZ leta 2014, regatni odbor ukinjen.
 • Milan Grad je pripomnil, da bi zato IO moral predstaviti poročilo o regatnih in jadralnih aktivnostih kluba v letu 2014. Predsednik IO Srečko Škrlec je dodatno naštel in obrazložil vse regatne in ostale z jadranjem povezane aktivnosti kluba v letu 2014 in povedal, da je še več podrobnosti zajetih v poročilu IO o delu kluba, ki je bilo že predhodno objavljeno na spletu.

Na predlog predsedujočega je OZ soglasno sprejel:
SKLEP št. 5
: OZ sprejema vsebinska poročila IO, finančno poročilo, ter poročili disciplinskega in nadzornega odbora za leto 2014.

5.     Rezultati elektronske ankete o predlogih članov JKO za 2015

Član IO Dejan Volk je informativno predstavil rezultate spletne ankete, ki je bila pripravljena v januarju in zaključena tik pred OZ.

IO bo na osnovi predlogov in dodatne detajlne analize pridobljenih podatkov izdelal časovni in izvedbeni načrt za uvrščanje predlaganih aktivnosti v naš vsebinski koledar dogajanj.

 • Milan Grad je vprašal, ali gre za enako anketo, kot je bila v papirni obliki izvedena na prednovoletnem srečanju.
  Predsednik Srečko Škrlec je pojasnil, da gre za nekoliko dopolnjeno verzijo tiste ankete, tokrat izvedene še po spletu, da se da možnost odgovarjanja čim večjem krogu članov.
 • Dejan Volk je pripomnil, da je nekoliko razočaran nad odzivnostjo članov. Čeprav je bila anketa poslana na približno 200 elektronskih naslovov je bilo do zaprtja ankete le 25 odgovorov.

6.     Obravnava in sprejem programa o vsebinskem in finančnem delu kluba za 2015

Predsednik Srečko Škrlec se je zahvalil OZ za sprejem poročil, izkazano zaupanje in podporo pri delu odborov kluba JKO v 2014, ter predstavil program delovanja – vsebinski plan (koledar aktivnosti) (priloga 8) in finančni načrt za leto 2015 (priloga 9).

Predsedujoči OZ Janez Zavrl je odprl razpravo.

 • Milan Grad je napovedal otvoritveni plov v zadnjem tednu meseca marca. Opozoril je tudi, da so prijave za Ptujčanko že odprte in da je možno še rezervirati barke za septembrsko regato v razredu open (monotip barke so že razprodane).

Predsedujoči OZ Janez Zavrl je predlagal in sodelujoči smo soglasno sprejeli:
SKLEP št. 6: OZ soglasno potrjuje predlagani program dela in finančni načrt in za leto 2015.

IO je predlagal, da v letu 2015 članarina ostane nespremenjena.

Na predlog predsedujočega je OZ soglasno sprejel:
SKLEP št. 7: OZ sprejema višino letne članarine, ki je enaka lanski in sicer v višini 50€; za upokojence 25€; za osebe s statusom nezaposlene osebe oz. za mladino do 21 leta ali študente do 27 leta pa v višini 10€. Za plačila izvedena do konca februarja, pa se članarina zmanjša na 40€ za člane, na 20€ za upokojence in na 8€ za osebe s statusom nezaposlene osebe oz. za mladino do 21 leta ali študente do 27 leta .

8.     Razno

Na predlog članov IO je bila v sklepnem dejanju izvedena še podelitev sledečih zahval, priznanj in častni naziv komodor posameznikom kot sledi v nadaljevanju tega zapisa.

Zahvalo za aktivno delo v klubu prejmejo:

 • Samo Rebernik, Boštjan Podobnik, Dejan Volk, Miro Kranjc, Srečko Škrlec, Milan Grad, Janko Lah, Darja Virant, Marko Pleteršek, Marko Dolanc, Lado Brence in Silvo Pivk za večletno aktivno prizadevanje in nesebično delo v izvršnih odborih kluba.
 • Luka Renko, Boris Smirnov, France Najdič, Branka Vnuk in Zlatko Matić za nesebični trud pri organizaciji in vodenju dogodkov v JKO.
 • Marcel Švab, Andrej Planinc in Matjaž Zaletel kot komodorji, ki zvesto nadaljujejo tradicijo in so redni člani JKO.
 • Marko Zibelnik, Nataša Kržan in Simon Širnik za prispevek in pomoč pri povezovanju društev in organizacij.
 • Adrijano Švab za zdravstveno oskrbo članov JKO vse od časov ustanovitve kluba.
 • Dragan Penjalov za vzpodbude in nasvete ter prispevek k dvigu naše navtične kulture.

Dobitniki zahval so prejeli v dar knjigo SVETILNIKI avtorja Mitje Zupančiča.

Priznanje s plaketo za prispevek pri delovanju in razvoju kluba prejmeta:

 • Zlatko Matić in Lado Brence za prispevek pri delovanju in razvoju kluba ter za organizacijo aktivnosti.

Častni nazivi komodor JK Odisej prejmeta:

 • Luka Renko in Dejan Volk, da z lastno vizijo, lastnim vzgledom in nasveti mlajšim članom še naprej prispevata k nadaljnji rasti in kulturi delovanja kluba.

Vsem aktivnim (s plačano članarino) članom JKO v letu 2014 klub podarja knjižico SIDRANJE avtorja Bobbyja Schenka.

Janez Zavrl, predsedujoči OZ, je zaključil formalni del zbora ob 21 uri in prisotne povabil na druženje ob prigrizku.

9.     Družabni del

Med družabnim delom je bilo možno pri sekretarju kluba Miru Kranjcu poravnati članarino za leto 2015 in se dogovoriti za rezervacije jadrnic za regate.

Zapisnikar:                                                                                                               Predsednik delovnega predsedstva:
Iztok Toplišek                                                                                                                                                 Janez Zavrl

Overitelja zapisnika:
Bojan Vnuk in Uroš Grošelj

Ljubljana, 28. 01. 2015

Priloge

 1. Lista prisotnosti s podpisi in poročilom Verifikacijske komisije (na voljo v arhivu JKO
 2. Poročilo o delu JKO 2014 IO
 3. Finančno poročilo 2014
 4. Poročilo o izletih 2014
 5. Plan izletov 2015
 6. Poročilo Disciplinskega odbora 2014
 7. Poročilo Nadzornega odbora 2014
 8. Koledar aktivnosti JKO 2015
 9. Finančni načrt 2015

ZAPISNIK 2015-2. seje IO JK Odisej

Datum: 04.02.2015,  od 18:00 do 20:20 v prostorih ČS Dravlje

Prisotni: IO:  S. Škrlec, M. Krajnc, M. Grad, S. Rebernik, D. Volk;   NO: D. Virant;

Vabljeni: F. Najdič, L. Renko, J. Zavrl;  Opravičili so se: J. Lah, L. Brence;

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika seje 2015 – 1.
 2. Pregled, stanje članstva, plačilo članarin, sprejem novih članov v vrste JKO.
 3. Pregled zapisnika OZ 2015.
 4. Majice – darilo vsem članom – ureditev podrobnosti.
 5. Potek verifikacije članov JKO pri JZS.
 6. Obdelava rezultatov anket JKO.
 7. predlog članov JKO o aktivnostih za leto 2015, terminski plan, vodje dogodkov.
 8. RAZNO

IO je sprejel predlagani  dnevni  red.

 1. Iz vsebine zapisnika 2015 -1. seje ni odprtih zadev.
 2. Stanje članstva: vplačanih je že 34 članarin,  SKLEP 1. Sprejmemo tri nove člane s pristopnimi izjavami; to so:
  458 Peter Križnar,     461 Nina Cobl   in     462 Edvard Maček.
 3. IO se je seznanil z vsebino zapisnika OZ. Janez Zavrl je ob naši prisotnosti zapisnik podpisal. Sprejeli smo SKLEP 2 , zapisnik z vsemi prilogami naj se objavi na spletnih straneh JKO.
 4. Majice za vse člane JKO so prispele. So pri sekretarju. Dobite jih lahko po dogovoru – stik preko [email protected]. En član lahko prevzame več majic v imenu prijateljev – članov JKO.
 5. JKO je vložil seznam in vplačal kotizacijo za verifikacijo tekmovalcev pri JZS za 15 članov kluba, ki so se prijavili do roka. IO sprejme SKLEP 3 : kotizacijo skupaj 150€ poravna klub JKO iz lastnih sredstev.
 6. IO je obravnaval rezultate anket, ki kažejo na to. da ima klub svoje osnovne aktivnosti usmerjene pravilno. Rezultati ankete so tudi odlična osnova za nadaljnje planiranje dogodkov in aktivnosti članstva. Sprejeli smo SKLEP 4 : na spletu se objavi in nato redno ažurira koledar planiranih dogodkov.
 7. Aktivnosti v prvem delu leta 2015 so potrjene s   SKLEP 5 kot sledi spodaj:
  ● Otvoritveni plov bo 26.3.-29.3. nosilca dogodka Bojan Vnuk in Milan Grad.
  ● J24 regata bo 12.4. v Izoli, nosilec dogodka Dejan Volk.    Trening zaradi nezanimanja odpade.
  ● Skipersko, napredno jadranje Červar-Cres in nazaj bo 9.4.-12.4. nosilec dogodka Srečko Škrlec.
  ● 21. pomladanska regata JKO bo v sklopu Ptujčanke od 16.4.-18.4. nosilec dogodka Boštjan Podobnik.
  ● Skupni plov – druženje v floti bo 21.5.-24.5. z izhodiščem Veruda, nosilec dogodka Stane Hrvat.
  ● Mini 12 – regata 6.6.2015 , po dogovoru sproti glede na vreme. Nosilec dogodka Marko Krebelj.
  ● Pohodi, Lado Brence bo glede na vreme in možnosti pravočasno objavil predloge.
 8. RAZNO:
  ● Predsednik S. Škrlec predlaga, da vsi člani IO pripravijo svoj predlog za razgovor na naslednji seji, o rabi sredstev kluba, v dobro članov.
  ● Na osnovi pisne zahteve Jadralne zveze Slovenije, smo ponovno poslali kopijo pogodbe o naši včlanitvi v zvezo, ki je bila originalno podpisana in verificirana s strani JZS dne 7.9.2009.Naslednja seja bo v sredo, 4.3.2015 v prostorih ČS DravljeZapisal:    sekretar   Bogomir Krajnc – Miro
  predsednik   Srečko Škrlec

Rezervacija spomladanske regate v sklopu Ptujčanke na Bavariah 40s ali open

Spoštovani člani in simpatizerji JKO,

Tako kot lani, bomo tudi letošnjo pomladansko JKO regato organizirali v sklopu regate Ptujčanka, ki bo potekala od 16. do 19. aprila. V okviru JKO regate bo možno  sodelovanje v odprtem razredu s katerokoli jadrnico ali v monotipu na jadrnicah Bavaria 40S.   Interni razpis z detajli bomo objavili do konca februarja, ker pa jadrnice monotip  B 40S   hitro pohajajo, vse zainteresirane pozivamo, da si jih čim prej rezervirajo. Dva naša člana sta barki že rezervirala, čarterist nam bo opcijsko rezervacijo za tri dodatne barke držal do ponedeljka 9.2.2015!

Več o regati in razpoložljivih plovilih, ki jih ponuja organizator, si lahko preberete v prilogi in na naslednji povezavi. Za dodatne informacije se lahko obrnete na nosilca dogodka v JKO Boštjana Podobnika, tel 041 776 883 ;    v zvezi s samo regato Ptujčanko na [email protected] ali na tel. 041 441 659 (Simona), v zvezi z najemom plovil pa na Sanja Orlač   t: 02 780 11 50 / w:[email protected].   Alternativa je izbira drugih jadrnic open po svoji izbiri,   seveda ste dobrodošli tudi lastniki svojih plovil.

Upamo, da se bomo regate udeležili v čim večjem številu. Zagotavljamo dobro vzdušje, druženje s klubi s podobno filozofijo, kot je naša, odlično organizacijo ter nenazadnje dobre borbe na morju. Pridite, ne bo vam žal!

Hiter dostop do prijavnice in razpisa:

Ptujcanka_Prijavnica_2015

Ptujcanka_Razpis_2015

Član IO JKO  Boštjan Podobnik